#d03d5e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d03d5e由81.57%红色,23.92%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为208,绿色值为61,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,70.67%品红色,54.81%黄色和18.43%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R81.6
  • G23.9
  • B36.9
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M70.7
  • Y54.8
  • K18.4
  CMYK 百分比

#d03d5e 颜色转换

#d03d5e十进制的RGB值为R:208, G:61, B:94。 CMYK值为C:0.0, M:70.673, Y: 54.808, K: 18.431

RGB208, 61, 94
百分比81.57%, 23.92%, 36.86%
十六进制d03d5e
十进制13647198
二进制11010000,00111101,01011110
CMYK0.0, 70.673, 54.808, 18.431
CMYK百分比0%, 71%, 55%, 18%
CMY0.184, 0.761, 0.631
CMY百分比18%, 76%, 63%
HSL346.53°, 61.0, 52.74
HSV (or HSB)346.53°, 70.673, 81.57
XYZ29.703, 17.559, 12.414
xyY0.498, 0.294, 17.559
CIE-LAB48.957, 59.319, 15.014
CIE-LUV48.957, 102.998, 6.406
CIE-LCH/LCHab48.957, 61.189, 14.204
CIE-LUV/LCHuv48.957, 103.197, 3.559
Hunter-Lab41.903, 53.197, 11.767
YIQ108.715, 76.9944, 41.3601
YUV108.715, -7.2395, 87.10467
网页安全色#cc3366
颜色名称

#d03d5e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d03d5e 相似颜色

相似颜色

#d03d5e 色度/色彩

至黑
至白

#d03d5e 色调

色调变化

#d03d5e HTML/CSS代码

#d03d5e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d03d5e.

<span style="color:#d03d5e;">文本</span>
#d03d5e 背景颜色

此段背景颜色为 #d03d5e.

<p style="background-color:#d03d5e;">文本</p>
#d03d5e 边框颜色

这个边框颜色为 #d03d5e.

<div style="border:1px solid #d03d5e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d03d5e;}
.background {background-color:#d03d5e;}
.border {border:1px solid #d03d5e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉