#d06d7e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d06d7e由81.57%红色,42.75%绿色和49.41%蓝色组成,十进制红色值为208,绿色值为109,蓝色值为126。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,47.6%品红色,39.42%黄色和18.43%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 81.6
  • G 42.7
  • B 49.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 47.6
  • Y 39.4
  • K 18.4
  CMYK 百分比

#d06d7e 颜色转换

#d06d7e十进制的RGB值为R:208, G:109, B:126。 CMYK值为C:0.0, M:47.597, Y: 39.423, K: 18.431

RGB 208, 109, 126
百分比 81.57%, 42.75%, 49.41%
十六进制 d06d7e
十进制 13659518
二进制 11010000,01101101,01111110
CMYK 0.0, 47.597, 39.423, 18.431
CMYK百分比 0%, 48%, 39%, 18%
CMY 0.184, 0.573, 0.506
CMY百分比 18%, 57%, 51%
HSL 349.7°, 51.3, 62.16
HSV (or HSB) 349.7°, 47.596, 81.57
XYZ 35.247, 25.856, 22.872
xyY 0.42, 0.308, 25.856
CIE-LAB 57.9, 40.69, 8.524
CIE-LUV 57.9, 66.913, 3.707
CIE-LCH/LCHab 57.9, 41.573, 11.832
CIE-LUV/LCHuv 57.9, 67.016, 3.171
Hunter-Lab 50.849, 34.747, 8.925
YIQ 140.539, 53.532, 26.2289
YUV 140.539, -7.15278, 59.18483
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#d06d7e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d06d7e 相似颜色

相似颜色

#d06d7e 色度/色彩

至黑
至白

#d06d7e 色调

色调变化

#d06d7e HTML/CSS代码

#d06d7e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d06d7e.

<span style="color:#d06d7e;">文本</span>
#d06d7e 背景颜色

此段背景颜色为 #d06d7e.

<p style="background-color:#d06d7e;">文本</p>
#d06d7e 边框颜色

这个边框颜色为 #d06d7e.

<div style="border:1px solid #d06d7e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d06d7e;}
.background {background-color:#d06d7e;}
.border {border:1px solid #d06d7e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉