#d0d6cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d0d6cb由81.57%红色,83.92%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为208,绿色值为214,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由2.8%青色,0.0%品红色,5.14%黄色和16.08%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.6
  • G 83.9
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 2.8
  • M 0.0
  • Y 5.1
  • K 16.1
  CMYK 百分比

#d0d6cb 颜色转换

#d0d6cb十进制的RGB值为R:208, G:214, B:203。 CMYK值为C:2.804, M:0.0, Y: 5.14, K: 16.078

RGB 208, 214, 203
百分比 81.57%, 83.92%, 79.61%
十六进制 d0d6cb
十进制 13686475
二进制 11010000,11010110,11001011
CMYK 2.804, 0.0, 5.14, 16.078
CMYK百分比 3%, 0%, 5%, 16%
CMY 0.184, 0.161, 0.204
CMY百分比 18%, 16%, 20%
HSL 92.73°, 11.83, 81.77
HSV (or HSB) 92.73°, 5.140000000000001, 83.92
XYZ 60.836, 65.815, 65.995
xyY 0.316, 0.342, 65.815
CIE-LAB 84.902, -4.02, 4.712
CIE-LUV 84.902, -2.809, 7.765
CIE-LCH/LCHab 84.902, 6.193, 130.469
CIE-LUV/LCHuv 84.902, 8.257, 109.887
Hunter-Lab 81.126, -8.114, 8.557
YIQ 210.952, -0.0411, -4.6922
YUV 210.952, -3.91108, -2.58989
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d0d6cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d0d6cb 相似颜色

相似颜色

#d0d6cb 色度/色彩

至黑
至白

#d0d6cb 色调

色调变化

#d0d6cb HTML/CSS代码

#d0d6cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d0d6cb.

<span style="color:#d0d6cb;">文本</span>
#d0d6cb 背景颜色

此段背景颜色为 #d0d6cb.

<p style="background-color:#d0d6cb;">文本</p>
#d0d6cb 边框颜色

这个边框颜色为 #d0d6cb.

<div style="border:1px solid #d0d6cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d0d6cb;}
.background {background-color:#d0d6cb;}
.border {border:1px solid #d0d6cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉