#d0dac7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d0dac7由81.57%红色,85.49%绿色和78.04%蓝色组成,十进制红色值为208,绿色值为218,蓝色值为199。在CMKY色彩空间中,他由4.59%青色,0.0%品红色,8.72%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 81.6
  • G 85.5
  • B 78.0
  RGB 百分比
  • C 4.6
  • M 0.0
  • Y 8.7
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#d0dac7 颜色转换

#d0dac7十进制的RGB值为R:208, G:218, B:199。 CMYK值为C:4.587, M:0.0, Y: 8.716, K: 14.51

RGB 208, 218, 199
百分比 81.57%, 85.49%, 78.04%
十六进制 d0dac7
十进制 13687495
二进制 11010000,11011010,11000111
CMYK 4.587, 0.0, 8.716, 14.51
CMYK百分比 5%, 0%, 9%, 15%
CMY 0.184, 0.145, 0.22
CMY百分比 18%, 15%, 22%
HSL 91.58°, 20.43, 81.77
HSV (or HSB) 91.58°, 8.716, 85.49
XYZ 61.391, 67.676, 63.858
xyY 0.318, 0.351, 67.676
CIE-LAB 85.844, -6.777, 8.183
CIE-LUV 85.844, -4.68, 13.363
CIE-LCH/LCHab 85.844, 10.625, 129.628
CIE-LUV/LCHuv 85.844, 14.159, 109.303
Hunter-Lab 82.265, -10.759, 11.562
YIQ 212.844, 0.1457, -8.0278
YUV 212.844, -6.81052, -4.24981
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d0dac7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d0dac7 相似颜色

相似颜色

#d0dac7 色度/色彩

至黑
至白

#d0dac7 色调

色调变化

#d0dac7 HTML/CSS代码

#d0dac7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d0dac7.

<span style="color:#d0dac7;">文本</span>
#d0dac7 背景颜色

此段背景颜色为 #d0dac7.

<p style="background-color:#d0dac7;">文本</p>
#d0dac7 边框颜色

这个边框颜色为 #d0dac7.

<div style="border:1px solid #d0dac7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d0dac7;}
.background {background-color:#d0dac7;}
.border {border:1px solid #d0dac7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉