#d0e0e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d0e0e0由81.57%红色,87.84%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为208,绿色值为224,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由7.14%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R81.6
  • G87.8
  • B87.8
  RGB 百分比
  • C7.1
  • M0.0
  • Y0.0
  • K12.2
  CMYK 百分比

#d0e0e0 颜色转换

#d0e0e0十进制的RGB值为R:208, G:224, B:224。 CMYK值为C:7.142, M:0.0, Y: 0.0, K: 12.157

RGB208, 224, 224
百分比81.57%, 87.84%, 87.84%
十六进制d0e0e0
十进制13689056
二进制11010000,11100000,11100000
CMYK7.142, 0.0, 0.0, 12.157
CMYK百分比7%, 0%, 0%, 12%
CMY0.184, 0.122, 0.122
CMY百分比18%, 12%, 12%
HSL180.0°, 20.51, 84.71
HSV (or HSB)180.0°, 7.142999999999999, 87.84
XYZ66.12, 72.102, 80.951
xyY0.302, 0.329, 72.102
CIE-LAB88.018, -5.321, -1.841
CIE-LUV88.018, -8.737, -1.896
CIE-LCH/LCHab88.018, 5.63, 199.09
CIE-LUV/LCHuv88.018, 8.94, 192.241
Hunter-Lab84.913, -9.604, 2.916
YIQ219.216, -9.5344, -3.384
YUV219.216, 2.35632, -9.84
网页安全色#cccccc
颜色名称

#d0e0e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d0e0e0 相似颜色

相似颜色

#d0e0e0 色度/色彩

至黑
至白

#d0e0e0 色调

色调变化

#d0e0e0 HTML/CSS代码

#d0e0e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d0e0e0.

<span style="color:#d0e0e0;">文本</span>
#d0e0e0 背景颜色

此段背景颜色为 #d0e0e0.

<p style="background-color:#d0e0e0;">文本</p>
#d0e0e0 边框颜色

这个边框颜色为 #d0e0e0.

<div style="border:1px solid #d0e0e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d0e0e0;}
.background {background-color:#d0e0e0;}
.border {border:1px solid #d0e0e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉