#d15bec 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d15bec由81.96%红色,35.69%绿色和92.55%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为91,蓝色值为236。在CMKY色彩空间中,他由11.44%青色,61.44%品红色,0.0%黄色和7.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66ff

  • R 82.0
  • G 35.7
  • B 92.5
  RGB 百分比
  • C 11.4
  • M 61.4
  • Y 0.0
  • K 7.5
  CMYK 百分比

#d15bec 颜色转换

#d15bec十进制的RGB值为R:209, G:91, B:236。 CMYK值为C:11.44, M:61.441, Y: 0.0, K: 7.451

RGB 209, 91, 236
百分比 81.96%, 35.69%, 92.55%
十六进制 d15bec
十进制 13720556
二进制 11010001,01011011,11101100
CMYK 11.44, 61.441, 0.0, 7.451
CMYK百分比 11%, 61%, 0%, 7%
CMY 0.18, 0.643, 0.075
CMY百分比 18%, 64%, 7%
HSL 288.83°, 79.23, 64.12
HSV (or HSB) 288.83°, 61.441, 92.55
XYZ 45.174, 27.096, 82.203
xyY 0.292, 0.175, 27.096
CIE-LAB 59.063, 66.655, -52.694
CIE-LUV 59.063, 46.805, -91.427
CIE-LCH/LCHab 59.063, 84.967, 321.672
CIE-LUV/LCHuv 59.063, 102.712, 297.11
Hunter-Lab 52.053, 63.817, -57.193
YIQ 142.812, 23.7277, 70.081
YUV 142.812, 45.85957, 58.06855
网页安全色 #cc66ff
颜色名称

#d15bec 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d15bec 相似颜色

相似颜色

#d15bec 色度/色彩

至黑
至白

#d15bec 色调

色调变化

#d15bec HTML/CSS代码

#d15bec 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d15bec.

<span style="color:#d15bec;">文本</span>
#d15bec 背景颜色

此段背景颜色为 #d15bec.

<p style="background-color:#d15bec;">文本</p>
#d15bec 边框颜色

这个边框颜色为 #d15bec.

<div style="border:1px solid #d15bec;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d15bec;}
.background {background-color:#d15bec;}
.border {border:1px solid #d15bec;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉