#d1a0bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1a0bb由81.96%红色,62.75%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为160,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,23.45%品红色,10.53%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 82.0
  • G 62.7
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 23.4
  • Y 10.5
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#d1a0bb 颜色转换

#d1a0bb十进制的RGB值为R:209, G:160, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:23.445, Y: 10.527, K: 18.039

RGB 209, 160, 187
百分比 81.96%, 62.75%, 73.33%
十六进制 d1a0bb
十进制 13738171
二进制 11010001,10100000,10111011
CMYK 0.0, 23.445, 10.527, 18.039
CMYK百分比 0%, 23%, 11%, 18%
CMY 0.18, 0.373, 0.267
CMY百分比 18%, 37%, 27%
HSL 326.94°, 34.75, 72.35
HSV (or HSB) 326.94°, 23.445, 81.96
XYZ 47.834, 42.286, 52.653
xyY 0.335, 0.296, 42.286
CIE-LAB 71.068, 22.421, -6.865
CIE-LUV 71.068, 27.641, -14.15
CIE-LCH/LCHab 71.068, 23.448, 342.975
CIE-LUV/LCHuv 71.068, 31.052, 332.89
Hunter-Lab 65.028, 17.505, -2.488
YIQ 177.729, 20.524, 18.7659
YUV 177.729, 4.56423, 27.43473
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d1a0bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1a0bb 相似颜色

相似颜色

#d1a0bb 色度/色彩

至黑
至白

#d1a0bb 色调

色调变化

#d1a0bb HTML/CSS代码

#d1a0bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1a0bb.

<span style="color:#d1a0bb;">文本</span>
#d1a0bb 背景颜色

此段背景颜色为 #d1a0bb.

<p style="background-color:#d1a0bb;">文本</p>
#d1a0bb 边框颜色

这个边框颜色为 #d1a0bb.

<div style="border:1px solid #d1a0bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1a0bb;}
.background {background-color:#d1a0bb;}
.border {border:1px solid #d1a0bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉