#d1c2dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1c2dc由81.96%红色,76.08%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为194,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由5.0%青色,11.82%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.0
  • G 76.1
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 5.0
  • M 11.8
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d1c2dc 颜色转换

#d1c2dc十进制的RGB值为R:209, G:194, B:220。 CMYK值为C:5.0, M:11.819, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 209, 194, 220
百分比 81.96%, 76.08%, 86.27%
十六进制 d1c2dc
十进制 13746908
二进制 11010001,11000010,11011100
CMYK 5.0, 11.819, 0.0, 13.725
CMYK百分比 5%, 12%, 0%, 14%
CMY 0.18, 0.239, 0.137
CMY百分比 18%, 24%, 14%
HSL 274.62°, 27.08, 81.18
HSV (or HSB) 274.62°, 11.818, 86.28
XYZ 58.502, 57.306, 75.686
xyY 0.305, 0.299, 57.306
CIE-LAB 80.351, 10.011, -11.044
CIE-LUV 80.351, 6.798, -18.756
CIE-LCH/LCHab 80.351, 14.906, 312.193
CIE-LUV/LCHuv 80.351, 19.95, 289.924
Hunter-Lab 75.701, 5.469, -6.287
YIQ 201.449, 0.5847, 11.2637
YUV 201.449, 9.13099, 6.62474
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d1c2dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1c2dc 相似颜色

相似颜色

#d1c2dc 色度/色彩

至黑
至白

#d1c2dc 色调

色调变化

#d1c2dc HTML/CSS代码

#d1c2dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1c2dc.

<span style="color:#d1c2dc;">文本</span>
#d1c2dc 背景颜色

此段背景颜色为 #d1c2dc.

<p style="background-color:#d1c2dc;">文本</p>
#d1c2dc 边框颜色

这个边框颜色为 #d1c2dc.

<div style="border:1px solid #d1c2dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1c2dc;}
.background {background-color:#d1c2dc;}
.border {border:1px solid #d1c2dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉