#d1cac5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1cac5由81.96%红色,79.22%绿色和77.25%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为202,蓝色值为197。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.35%品红色,5.74%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.0
  • G 79.2
  • B 77.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.3
  • Y 5.7
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#d1cac5 颜色转换

#d1cac5十进制的RGB值为R:209, G:202, B:197。 CMYK值为C:0.0, M:3.349, Y: 5.742, K: 18.039

RGB 209, 202, 197
百分比 81.96%, 79.22%, 77.25%
十六进制 d1cac5
十进制 13748933
二进制 11010001,11001010,11000101
CMYK 0.0, 3.349, 5.742, 18.039
CMYK百分比 0%, 3%, 6%, 18%
CMY 0.18, 0.208, 0.227
CMY百分比 18%, 21%, 23%
HSL 25.0°, 11.54, 79.61
HSV (or HSB) 25.0°, 5.742, 81.96
XYZ 57.491, 59.828, 61.34
xyY 0.322, 0.335, 59.828
CIE-LAB 81.745, 1.542, 3.346
CIE-LUV 81.745, 4.329, 4.712
CIE-LCH/LCHab 81.745, 3.684, 65.254
CIE-LUV/LCHuv 81.745, 6.399, 47.423
Hunter-Lab 77.348, -2.685, 7.125
YIQ 203.523, 5.7778, -0.0755
YUV 203.523, -3.20789, 4.80505
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d1cac5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1cac5 相似颜色

相似颜色

#d1cac5 色度/色彩

至黑
至白

#d1cac5 色调

色调变化

#d1cac5 HTML/CSS代码

#d1cac5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1cac5.

<span style="color:#d1cac5;">文本</span>
#d1cac5 背景颜色

此段背景颜色为 #d1cac5.

<p style="background-color:#d1cac5;">文本</p>
#d1cac5 边框颜色

这个边框颜色为 #d1cac5.

<div style="border:1px solid #d1cac5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1cac5;}
.background {background-color:#d1cac5;}
.border {border:1px solid #d1cac5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉