#d1cbc6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1cbc6由81.96%红色,79.61%绿色和77.65%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为203,蓝色值为198。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.87%品红色,5.26%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.0
  • G 79.6
  • B 77.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.9
  • Y 5.3
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#d1cbc6 颜色转换

#d1cbc6十进制的RGB值为R:209, G:203, B:198。 CMYK值为C:0.0, M:2.871, Y: 5.263, K: 18.039

RGB 209, 203, 198
百分比 81.96%, 79.61%, 77.65%
十六进制 d1cbc6
十进制 13749190
二进制 11010001,11001011,11000110
CMYK 0.0, 2.871, 5.263, 18.039
CMYK百分比 0%, 3%, 5%, 18%
CMY 0.18, 0.204, 0.224
CMY百分比 18%, 20%, 22%
HSL 27.27°, 10.68, 79.8
HSV (or HSB) 27.27°, 5.263, 81.96
XYZ 57.842, 60.345, 62.024
xyY 0.321, 0.335, 60.345
CIE-LAB 82.025, 1.19, 3.218
CIE-LUV 82.025, 3.742, 4.589
CIE-LCH/LCHab 82.025, 3.431, 69.707
CIE-LUV/LCHuv 82.025, 5.922, 50.804
Hunter-Lab 77.682, -3.032, 7.038
YIQ 204.224, 5.1819, -0.287
YUV 204.224, -3.06075, 4.19005
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d1cbc6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1cbc6 相似颜色

相似颜色

#d1cbc6 色度/色彩

至黑
至白

#d1cbc6 色调

色调变化

#d1cbc6 HTML/CSS代码

#d1cbc6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1cbc6.

<span style="color:#d1cbc6;">文本</span>
#d1cbc6 背景颜色

此段背景颜色为 #d1cbc6.

<p style="background-color:#d1cbc6;">文本</p>
#d1cbc6 边框颜色

这个边框颜色为 #d1cbc6.

<div style="border:1px solid #d1cbc6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1cbc6;}
.background {background-color:#d1cbc6;}
.border {border:1px solid #d1cbc6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉