#d1d0cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1d0cc由81.96%红色,81.57%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为208,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.48%品红色,2.39%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.0
  • G 81.6
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.5
  • Y 2.4
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#d1d0cc 颜色转换

#d1d0cc十进制的RGB值为R:209, G:208, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:0.478, Y: 2.393, K: 18.039

RGB 209, 208, 204
百分比 81.96%, 81.57%, 80.0%
十六进制 d1d0cc
十进制 13750476
二进制 11010001,11010000,11001100
CMYK 0.0, 0.478, 2.393, 18.039
CMYK百分比 0%, 0%, 2%, 18%
CMY 0.18, 0.184, 0.2
CMY百分比 18%, 18%, 20%
HSL 48.0°, 5.16, 80.98
HSV (or HSB) 48.0°, 2.392, 81.96
XYZ 59.747, 63.027, 66.141
xyY 0.316, 0.334, 63.027
CIE-LAB 83.457, -0.376, 2.095
CIE-LUV 83.457, 0.789, 3.213
CIE-LCH/LCHab 83.457, 2.129, 100.187
CIE-LUV/LCHuv 83.457, 3.309, 76.206
Hunter-Lab 79.389, -4.594, 6.177
YIQ 207.843, 1.8811, -1.0333
YUV 207.843, -1.88905, 1.01504
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d1d0cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1d0cc 相似颜色

相似颜色

#d1d0cc 色度/色彩

至黑
至白

#d1d0cc 色调

色调变化

#d1d0cc HTML/CSS代码

#d1d0cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1d0cc.

<span style="color:#d1d0cc;">文本</span>
#d1d0cc 背景颜色

此段背景颜色为 #d1d0cc.

<p style="background-color:#d1d0cc;">文本</p>
#d1d0cc 边框颜色

这个边框颜色为 #d1d0cc.

<div style="border:1px solid #d1d0cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1d0cc;}
.background {background-color:#d1d0cc;}
.border {border:1px solid #d1d0cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉