#d1d0cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1d0cd由81.96%红色,81.57%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为208,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.48%品红色,1.91%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.0
  • G 81.6
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.5
  • Y 1.9
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#d1d0cd 颜色转换

#d1d0cd十进制的RGB值为R:209, G:208, B:205。 CMYK值为C:0.0, M:0.478, Y: 1.914, K: 18.039

RGB 209, 208, 205
百分比 81.96%, 81.57%, 80.39%
十六进制 d1d0cd
十进制 13750477
二进制 11010001,11010000,11001101
CMYK 0.0, 0.478, 1.914, 18.039
CMYK百分比 0%, 0%, 2%, 18%
CMY 0.18, 0.184, 0.196
CMY百分比 18%, 18%, 20%
HSL 45.0°, 4.17, 81.18
HSV (or HSB) 45.0°, 1.9140000000000001, 81.96
XYZ 59.868, 63.075, 66.775
xyY 0.316, 0.332, 63.075
CIE-LAB 83.482, -0.198, 1.6
CIE-LUV 83.482, 0.732, 2.441
CIE-LCH/LCHab 83.482, 1.612, 97.066
CIE-LUV/LCHuv 83.482, 2.549, 73.306
Hunter-Lab 79.42, -4.428, 5.744
YIQ 207.957, 1.5598, -0.7221
YUV 207.957, -1.45305, 0.91503
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d1d0cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1d0cd 相似颜色

相似颜色

#d1d0cd 色度/色彩

至黑
至白

#d1d0cd 色调

色调变化

#d1d0cd HTML/CSS代码

#d1d0cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1d0cd.

<span style="color:#d1d0cd;">文本</span>
#d1d0cd 背景颜色

此段背景颜色为 #d1d0cd.

<p style="background-color:#d1d0cd;">文本</p>
#d1d0cd 边框颜色

这个边框颜色为 #d1d0cd.

<div style="border:1px solid #d1d0cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1d0cd;}
.background {background-color:#d1d0cd;}
.border {border:1px solid #d1d0cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉