#d1e2e7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d1e2e7由81.96%红色,88.63%绿色和90.59%蓝色组成,十进制红色值为209,绿色值为226,蓝色值为231。在CMKY色彩空间中,他由9.52%青色,2.16%品红色,0.0%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 82.0
  • G 88.6
  • B 90.6
  RGB 百分比
  • C 9.5
  • M 2.2
  • Y 0.0
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#d1e2e7 颜色转换

#d1e2e7十进制的RGB值为R:209, G:226, B:231。 CMYK值为C:9.523, M:2.165, Y: 0.0, K: 9.412

RGB 209, 226, 231
百分比 81.96%, 88.63%, 90.59%
十六进制 d1e2e7
十进制 13755111
二进制 11010001,11100010,11100111
CMYK 9.523, 2.165, 0.0, 9.412
CMYK百分比 10%, 2%, 0%, 9%
CMY 0.18, 0.114, 0.094
CMY百分比 18%, 11%, 9%
HSL 193.64°, 31.43, 86.28
HSV (or HSB) 193.64°, 9.524000000000001, 90.59
XYZ 67.912, 73.717, 86.248
xyY 0.298, 0.323, 73.717
CIE-LAB 88.788, -4.676, -4.382
CIE-LUV 88.788, -9.46, -5.961
CIE-LCH/LCHab 88.788, 6.408, 223.141
CIE-LUV/LCHuv 88.788, 11.181, 212.217
Hunter-Lab 85.858, -9.064, 0.542
YIQ 221.487, -11.7368, -2.0395
YUV 221.487, 4.68347, -10.95505
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#d1e2e7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d1e2e7 相似颜色

相似颜色

#d1e2e7 色度/色彩

至黑
至白

#d1e2e7 色调

色调变化

#d1e2e7 HTML/CSS代码

#d1e2e7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d1e2e7.

<span style="color:#d1e2e7;">文本</span>
#d1e2e7 背景颜色

此段背景颜色为 #d1e2e7.

<p style="background-color:#d1e2e7;">文本</p>
#d1e2e7 边框颜色

这个边框颜色为 #d1e2e7.

<div style="border:1px solid #d1e2e7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d1e2e7;}
.background {background-color:#d1e2e7;}
.border {border:1px solid #d1e2e7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉