#d27cac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d27cac由82.35%红色,48.63%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为124,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,40.95%品红色,18.1%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 82.4
  • G 48.6
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 41.0
  • Y 18.1
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#d27cac 颜色转换

#d27cac十进制的RGB值为R:210, G:124, B:172。 CMYK值为C:0.0, M:40.953, Y: 18.095, K: 17.647

RGB 210, 124, 172
百分比 82.35%, 48.63%, 67.45%
十六进制 d27cac
十进制 13794476
二进制 11010010,01111100,10101100
CMYK 0.0, 40.953, 18.095, 17.647
CMYK百分比 0%, 41%, 18%, 18%
CMY 0.176, 0.514, 0.325
CMY百分比 18%, 51%, 33%
HSL 326.51°, 48.86, 65.49
HSV (or HSB) 326.51°, 40.952, 82.35
XYZ 41.232, 31.098, 42.858
xyY 0.358, 0.27, 31.098
CIE-LAB 62.59, 39.753, -11.074
CIE-LUV 62.59, 49.936, -23.16
CIE-LCH/LCHab 62.59, 41.267, 344.434
CIE-LUV/LCHuv 62.59, 55.045, 335.118
Hunter-Lab 55.765, 34.391, -6.531
YIQ 155.186, 35.825, 33.1266
YUV 155.186, 8.27606, 48.08952
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#d27cac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d27cac 相似颜色

相似颜色

#d27cac 色度/色彩

至黑
至白

#d27cac 色调

色调变化

#d27cac HTML/CSS代码

#d27cac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d27cac.

<span style="color:#d27cac;">文本</span>
#d27cac 背景颜色

此段背景颜色为 #d27cac.

<p style="background-color:#d27cac;">文本</p>
#d27cac 边框颜色

这个边框颜色为 #d27cac.

<div style="border:1px solid #d27cac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d27cac;}
.background {background-color:#d27cac;}
.border {border:1px solid #d27cac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉