#d2b5bf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2b5bf由82.35%红色,70.98%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为181,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,13.81%品红色,9.05%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 71.0
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 13.8
  • Y 9.0
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#d2b5bf 颜色转换

#d2b5bf十进制的RGB值为R:210, G:181, B:191。 CMYK值为C:0.0, M:13.81, Y: 9.048, K: 17.647

RGB 210, 181, 191
百分比 82.35%, 70.98%, 74.9%
十六进制 d2b5bf
十进制 13809087
二进制 11010010,10110101,10111111
CMYK 0.0, 13.81, 9.048, 17.647
CMYK百分比 0%, 14%, 9%, 18%
CMY 0.176, 0.29, 0.251
CMY百分比 18%, 29%, 25%
HSL 339.31°, 24.37, 76.67
HSV (or HSB) 339.31°, 13.81, 82.35
XYZ 52.505, 50.512, 56.271
xyY 0.33, 0.317, 50.512
CIE-LAB 76.382, 12.059, -1.219
CIE-LUV 76.382, 16.569, -3.949
CIE-LCH/LCHab 76.382, 12.12, 354.226
CIE-LUV/LCHuv 76.382, 17.033, 346.594
Hunter-Lab 71.072, 7.493, 2.807
YIQ 190.811, 14.0681, 9.2455
YUV 190.811, 0.09504, 16.8349
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2b5bf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2b5bf 相似颜色

相似颜色

#d2b5bf 色度/色彩

至黑
至白

#d2b5bf 色调

色调变化

#d2b5bf HTML/CSS代码

#d2b5bf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2b5bf.

<span style="color:#d2b5bf;">文本</span>
#d2b5bf 背景颜色

此段背景颜色为 #d2b5bf.

<p style="background-color:#d2b5bf;">文本</p>
#d2b5bf 边框颜色

这个边框颜色为 #d2b5bf.

<div style="border:1px solid #d2b5bf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2b5bf;}
.background {background-color:#d2b5bf;}
.border {border:1px solid #d2b5bf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉