#d2bf5e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2bf5e由82.35%红色,74.9%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为191,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,9.05%品红色,55.24%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 82.4
  • G 74.9
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 9.0
  • Y 55.2
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#d2bf5e 颜色转换

#d2bf5e十进制的RGB值为R:210, G:191, B:94。 CMYK值为C:0.0, M:9.048, Y: 55.238, K: 17.647

RGB 210, 191, 94
百分比 82.35%, 74.9%, 36.86%
十六进制 d2bf5e
十进制 13811550
二进制 11010010,10111111,01011110
CMYK 0.0, 9.048, 55.238, 17.647
CMYK百分比 0%, 9%, 55%, 18%
CMY 0.176, 0.251, 0.631
CMY百分比 18%, 25%, 63%
HSL 50.17°, 56.31, 59.61
HSV (or HSB) 50.17°, 55.238, 82.35
XYZ 47.23, 51.773, 18.094
xyY 0.403, 0.442, 51.773
CIE-LAB 77.145, -5.455, 50.637
CIE-LUV 77.145, 17.354, 62.48
CIE-LCH/LCHab 77.145, 50.93, 96.149
CIE-LUV/LCHuv 77.145, 64.845, 74.477
Hunter-Lab 71.953, -8.752, 35.457
YIQ 185.623, 42.4882, -26.1679
YUV 185.623, -45.08556, 21.38597
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#d2bf5e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2bf5e 相似颜色

相似颜色

#d2bf5e 色度/色彩

至黑
至白

#d2bf5e 色调

色调变化

#d2bf5e HTML/CSS代码

#d2bf5e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2bf5e.

<span style="color:#d2bf5e;">文本</span>
#d2bf5e 背景颜色

此段背景颜色为 #d2bf5e.

<p style="background-color:#d2bf5e;">文本</p>
#d2bf5e 边框颜色

这个边框颜色为 #d2bf5e.

<div style="border:1px solid #d2bf5e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2bf5e;}
.background {background-color:#d2bf5e;}
.border {border:1px solid #d2bf5e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉