#d2c2bf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2c2bf由82.35%红色,76.08%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为194,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.62%品红色,9.05%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 76.1
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.6
  • Y 9.0
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#d2c2bf 颜色转换

#d2c2bf十进制的RGB值为R:210, G:194, B:191。 CMYK值为C:0.0, M:7.62, Y: 9.048, K: 17.647

RGB 210, 194, 191
百分比 82.35%, 76.08%, 74.9%
十六进制 d2c2bf
十进制 13812415
二进制 11010010,11000010,10111111
CMYK 0.0, 7.62, 9.048, 17.647
CMYK百分比 0%, 8%, 9%, 18%
CMY 0.176, 0.239, 0.251
CMY百分比 18%, 24%, 25%
HSL 9.48°, 17.43, 78.63
HSV (or HSB) 9.48°, 9.048, 82.35
XYZ 55.273, 56.047, 57.194
xyY 0.328, 0.333, 56.047
CIE-LAB 79.641, 5.1, 3.526
CIE-LUV 79.641, 9.586, 4.312
CIE-LCH/LCHab 79.641, 6.2, 34.662
CIE-LUV/LCHuv 79.641, 10.511, 24.22
Hunter-Lab 74.865, 0.773, 7.11
YIQ 198.442, 10.4983, 2.4504
YUV 198.442, -3.66014, 10.14003
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2c2bf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2c2bf 相似颜色

相似颜色

#d2c2bf 色度/色彩

至黑
至白

#d2c2bf 色调

色调变化

#d2c2bf HTML/CSS代码

#d2c2bf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2c2bf.

<span style="color:#d2c2bf;">文本</span>
#d2c2bf 背景颜色

此段背景颜色为 #d2c2bf.

<p style="background-color:#d2c2bf;">文本</p>
#d2c2bf 边框颜色

这个边框颜色为 #d2c2bf.

<div style="border:1px solid #d2c2bf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2c2bf;}
.background {background-color:#d2c2bf;}
.border {border:1px solid #d2c2bf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉