#d2c4cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2c4cb由82.35%红色,76.86%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为196,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.67%品红色,3.33%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 76.9
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.7
  • Y 3.3
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#d2c4cb 颜色转换

#d2c4cb十进制的RGB值为R:210, G:196, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:6.666, Y: 3.333, K: 17.647

RGB 210, 196, 203
百分比 82.35%, 76.86%, 79.61%
十六进制 d2c4cb
十进制 13812939
二进制 11010010,11000100,11001011
CMYK 0.0, 6.666, 3.333, 17.647
CMYK百分比 0%, 7%, 3%, 18%
CMY 0.176, 0.231, 0.204
CMY百分比 18%, 23%, 20%
HSL 330.0°, 13.46, 79.61
HSV (or HSB) 330.0°, 6.666999999999999, 82.35
XYZ 57.096, 57.494, 64.586
xyY 0.319, 0.321, 57.494
CIE-LAB 80.457, 6.122, -1.74
CIE-LUV 80.457, 7.644, -3.699
CIE-LCH/LCHab 80.457, 6.365, 344.137
CIE-LUV/LCHuv 80.457, 8.492, 334.181
Hunter-Lab 75.825, 1.718, 2.575
YIQ 200.984, 6.0935, 5.1394
YUV 200.984, 0.99414, 7.90993
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2c4cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2c4cb 相似颜色

相似颜色

#d2c4cb 色度/色彩

至黑
至白

#d2c4cb 色调

色调变化

#d2c4cb HTML/CSS代码

#d2c4cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2c4cb.

<span style="color:#d2c4cb;">文本</span>
#d2c4cb 背景颜色

此段背景颜色为 #d2c4cb.

<p style="background-color:#d2c4cb;">文本</p>
#d2c4cb 边框颜色

这个边框颜色为 #d2c4cb.

<div style="border:1px solid #d2c4cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2c4cb;}
.background {background-color:#d2c4cb;}
.border {border:1px solid #d2c4cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉