#d2cbc5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2cbc5由82.35%红色,79.61%绿色和77.25%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为203,蓝色值为197。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.33%品红色,6.19%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 79.6
  • B 77.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.3
  • Y 6.2
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#d2cbc5 颜色转换

#d2cbc5十进制的RGB值为R:210, G:203, B:197。 CMYK值为C:0.0, M:3.333, Y: 6.19, K: 17.647

RGB 210, 203, 197
百分比 82.35%, 79.61%, 77.25%
十六进制 d2cbc5
十进制 13814725
二进制 11010010,11001011,11000101
CMYK 0.0, 3.333, 6.19, 17.647
CMYK百分比 0%, 3%, 6%, 18%
CMY 0.176, 0.204, 0.227
CMY百分比 18%, 20%, 23%
HSL 27.69°, 12.62, 79.8
HSV (or HSB) 27.69°, 6.1899999999999995, 82.35
XYZ 58.011, 60.445, 61.431
xyY 0.322, 0.336, 60.445
CIE-LAB 82.08, 1.368, 3.841
CIE-LUV 82.08, 4.391, 5.476
CIE-LCH/LCHab 82.08, 4.077, 70.399
CIE-LUV/LCHuv 82.08, 7.019, 51.274
Hunter-Lab 77.746, -2.868, 7.575
YIQ 204.409, 6.0991, -0.3867
YUV 204.409, -3.64388, 4.90506
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2cbc5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2cbc5 相似颜色

相似颜色

#d2cbc5 色度/色彩

至黑
至白

#d2cbc5 色调

色调变化

#d2cbc5 HTML/CSS代码

#d2cbc5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2cbc5.

<span style="color:#d2cbc5;">文本</span>
#d2cbc5 背景颜色

此段背景颜色为 #d2cbc5.

<p style="background-color:#d2cbc5;">文本</p>
#d2cbc5 边框颜色

这个边框颜色为 #d2cbc5.

<div style="border:1px solid #d2cbc5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2cbc5;}
.background {background-color:#d2cbc5;}
.border {border:1px solid #d2cbc5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉