#d2d2e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2d2e0由82.35%红色,82.35%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为210,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由6.25%青色,6.25%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 82.4
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 6.2
  • M 6.2
  • Y 0.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#d2d2e0 颜色转换

#d2d2e0十进制的RGB值为R:210, G:210, B:224。 CMYK值为C:6.25, M:6.25, Y: 0.0, K: 12.157

RGB 210, 210, 224
百分比 82.35%, 82.35%, 87.84%
十六进制 d2d2e0
十进制 13816544
二进制 11010010,11010010,11100000
CMYK 6.25, 6.25, 0.0, 12.157
CMYK百分比 6%, 6%, 0%, 12%
CMY 0.176, 0.176, 0.122
CMY百分比 18%, 18%, 12%
HSL 240.0°, 18.42, 85.1
HSV (or HSB) 240.0°, 6.25, 87.84
XYZ 63.077, 65.176, 79.774
xyY 0.303, 0.313, 65.176
CIE-LAB 84.575, 2.617, -6.896
CIE-LUV 84.575, -0.804, -11.083
CIE-LCH/LCHab 84.575, 7.376, 290.781
CIE-LUV/LCHuv 84.575, 11.112, 265.85
Hunter-Lab 80.732, -1.816, -2.074
YIQ 211.596, -4.4982, 4.3568
YUV 211.596, 6.1061, -1.40014
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2d2e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2d2e0 相似颜色

相似颜色

#d2d2e0 色度/色彩

至黑
至白

#d2d2e0 色调

色调变化

#d2d2e0 HTML/CSS代码

#d2d2e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2d2e0.

<span style="color:#d2d2e0;">文本</span>
#d2d2e0 背景颜色

此段背景颜色为 #d2d2e0.

<p style="background-color:#d2d2e0;">文本</p>
#d2d2e0 边框颜色

这个边框颜色为 #d2d2e0.

<div style="border:1px solid #d2d2e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2d2e0;}
.background {background-color:#d2d2e0;}
.border {border:1px solid #d2d2e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉