#d2dbc9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2dbc9由82.35%红色,85.88%绿色和78.82%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为219,蓝色值为201。在CMKY色彩空间中,他由4.11%青色,0.0%品红色,8.22%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 85.9
  • B 78.8
  RGB 百分比
  • C 4.1
  • M 0.0
  • Y 8.2
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#d2dbc9 颜色转换

#d2dbc9十进制的RGB值为R:210, G:219, B:201。 CMYK值为C:4.109, M:0.0, Y: 8.218, K: 14.118

RGB 210, 219, 201
百分比 82.35%, 85.88%, 78.82%
十六进制 d2dbc9
十进制 13818825
二进制 11010010,11011011,11001001
CMYK 4.109, 0.0, 8.218, 14.118
CMYK百分比 4%, 0%, 8%, 14%
CMY 0.176, 0.141, 0.212
CMY百分比 18%, 14%, 21%
HSL 90.0°, 20.0, 82.35
HSV (or HSB) 90.0°, 8.219, 85.88
XYZ 62.45, 68.582, 65.203
xyY 0.318, 0.349, 68.582
CIE-LAB 86.296, -6.253, 7.795
CIE-LUV 86.296, -4.162, 12.716
CIE-LCH/LCHab 86.296, 9.993, 128.734
CIE-LUV/LCHuv 86.296, 13.38, 108.125
Hunter-Lab 82.814, -10.317, 11.288
YIQ 214.257, 0.4203, -7.5051
YUV 214.257, -6.52164, -3.73482
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2dbc9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2dbc9 相似颜色

相似颜色

#d2dbc9 色度/色彩

至黑
至白

#d2dbc9 色调

色调变化

#d2dbc9 HTML/CSS代码

#d2dbc9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2dbc9.

<span style="color:#d2dbc9;">文本</span>
#d2dbc9 背景颜色

此段背景颜色为 #d2dbc9.

<p style="background-color:#d2dbc9;">文本</p>
#d2dbc9 边框颜色

这个边框颜色为 #d2dbc9.

<div style="border:1px solid #d2dbc9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2dbc9;}
.background {background-color:#d2dbc9;}
.border {border:1px solid #d2dbc9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉