#d2e3e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2e3e0由82.35%红色,89.02%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为227,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由7.49%青色,0.0%品红色,1.32%黄色和10.98%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.4
  • G 89.0
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 7.5
  • M 0.0
  • Y 1.3
  • K 11.0
  CMYK 百分比

#d2e3e0 颜色转换

#d2e3e0十进制的RGB值为R:210, G:227, B:224。 CMYK值为C:7.489, M:0.0, Y: 1.322, K: 10.98

RGB 210, 227, 224
百分比 82.35%, 89.02%, 87.84%
十六进制 d2e3e0
十进制 13820896
二进制 11010010,11100011,11100000
CMYK 7.489, 0.0, 1.322, 10.98
CMYK百分比 7%, 0%, 1%, 11%
CMY 0.176, 0.11, 0.122
CMY百分比 18%, 11%, 12%
HSL 169.41°, 23.29, 85.69
HSV (or HSB) 169.41°, 7.489, 89.02
XYZ 67.499, 74.021, 81.248
xyY 0.303, 0.332, 74.021
CIE-LAB 88.933, -6.204, -0.486
CIE-LUV 88.933, -9.145, 0.344
CIE-LCH/LCHab 88.933, 6.223, 184.479
CIE-LUV/LCHuv 88.933, 9.151, 177.849
Hunter-Lab 86.035, -10.52, 4.234
YIQ 221.575, -9.1664, -4.5291
YUV 221.575, 1.19548, -10.15497
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d2e3e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2e3e0 相似颜色

相似颜色

#d2e3e0 色度/色彩

至黑
至白

#d2e3e0 色调

色调变化

#d2e3e0 HTML/CSS代码

#d2e3e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2e3e0.

<span style="color:#d2e3e0;">文本</span>
#d2e3e0 背景颜色

此段背景颜色为 #d2e3e0.

<p style="background-color:#d2e3e0;">文本</p>
#d2e3e0 边框颜色

这个边框颜色为 #d2e3e0.

<div style="border:1px solid #d2e3e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2e3e0;}
.background {background-color:#d2e3e0;}
.border {border:1px solid #d2e3e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉