#d2e4e8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d2e4e8由82.35%红色,89.41%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为210,绿色值为228,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由9.48%青色,1.72%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccccff

  • R 82.4
  • G 89.4
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 9.5
  • M 1.7
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#d2e4e8 颜色转换

#d2e4e8十进制的RGB值为R:210, G:228, B:232。 CMYK值为C:9.482, M:1.723, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 210, 228, 232
百分比 82.35%, 89.41%, 90.98%
十六进制 d2e4e8
十进制 13821160
二进制 11010010,11100100,11101000
CMYK 9.482, 1.723, 0.0, 9.02
CMYK百分比 9%, 2%, 0%, 9%
CMY 0.176, 0.106, 0.09
CMY百分比 18%, 11%, 9%
HSL 190.91°, 32.35, 86.67
HSV (or HSB) 190.91°, 9.483, 90.98
XYZ 68.884, 75.014, 87.189
xyY 0.298, 0.325, 75.014
CIE-LAB 89.4, -5.187, -3.999
CIE-LUV 89.4, -9.941, -5.279
CIE-LCH/LCHab 89.4, 6.549, 217.628
CIE-LUV/LCHuv 89.4, 11.256, 207.972
Hunter-Lab 86.611, -9.601, 0.941
YIQ 223.074, -12.0114, -2.5622
YUV 223.074, 4.39462, -11.47004
网页安全色 #ccccff
颜色名称

#d2e4e8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d2e4e8 相似颜色

相似颜色

#d2e4e8 色度/色彩

至黑
至白

#d2e4e8 色调

色调变化

#d2e4e8 HTML/CSS代码

#d2e4e8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d2e4e8.

<span style="color:#d2e4e8;">文本</span>
#d2e4e8 背景颜色

此段背景颜色为 #d2e4e8.

<p style="background-color:#d2e4e8;">文本</p>
#d2e4e8 边框颜色

这个边框颜色为 #d2e4e8.

<div style="border:1px solid #d2e4e8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d2e4e8;}
.background {background-color:#d2e4e8;}
.border {border:1px solid #d2e4e8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉