#d34cda 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d34cda由82.75%红色,29.8%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为76,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由3.21%青色,65.14%品红色,0.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 82.7
  • G 29.8
  • B 85.5
  RGB 百分比
  • C 3.2
  • M 65.1
  • Y 0.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#d34cda 颜色转换

#d34cda十进制的RGB值为R:211, G:76, B:218。 CMYK值为C:3.211, M:65.137, Y: 0.0, K: 14.51

RGB 211, 76, 218
百分比 82.75%, 29.8%, 85.49%
十六进制 d34cda
十进制 13847770
二进制 11010011,01001100,11011010
CMYK 3.211, 65.137, 0.0, 14.51
CMYK百分比 3%, 65%, 0%, 15%
CMY 0.173, 0.702, 0.145
CMY百分比 17%, 70%, 15%
HSL 297.04°, 65.74, 57.65
HSV (or HSB) 297.04°, 65.13799999999999, 85.49
XYZ 42.102, 24.082, 68.757
xyY 0.312, 0.178, 24.082
CIE-LAB 56.17, 70.069, -47.155
CIE-LUV 56.17, 57.263, -82.364
CIE-LCH/LCHab 56.17, 84.459, 326.061
CIE-LUV/LCHuv 56.17, 100.314, 304.809
Hunter-Lab 49.073, 67.264, -48.719
YIQ 132.553, 34.8219, 72.7429
YUV 132.553, 42.05021, 68.82358
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#d34cda 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d34cda 相似颜色

相似颜色

#d34cda 色度/色彩

至黑
至白

#d34cda 色调

色调变化

#d34cda HTML/CSS代码

#d34cda 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d34cda.

<span style="color:#d34cda;">文本</span>
#d34cda 背景颜色

此段背景颜色为 #d34cda.

<p style="background-color:#d34cda;">文本</p>
#d34cda 边框颜色

这个边框颜色为 #d34cda.

<div style="border:1px solid #d34cda;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d34cda;}
.background {background-color:#d34cda;}
.border {border:1px solid #d34cda;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉