#d35bd1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d35bd1由82.75%红色,35.69%绿色和81.96%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为91,蓝色值为209。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,56.87%品红色,0.95%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 82.7
  • G 35.7
  • B 82.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 56.9
  • Y 0.9
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d35bd1 颜色转换

#d35bd1十进制的RGB值为R:211, G:91, B:209。 CMYK值为C:0.0, M:56.872, Y: 0.947, K: 17.255

RGB 211, 91, 209
百分比 82.75%, 35.69%, 81.96%
十六进制 d35bd1
十进制 13851601
二进制 11010011,01011011,11010001
CMYK 0.0, 56.872, 0.947, 17.255
CMYK百分比 0%, 57%, 1%, 17%
CMY 0.173, 0.643, 0.18
CMY百分比 17%, 64%, 18%
HSL 301.0°, 57.69, 59.22
HSV (or HSB) 301.0°, 56.872, 82.75
XYZ 42.113, 25.937, 63.106
xyY 0.321, 0.198, 25.937
CIE-LAB 57.977, 62.312, -39.205
CIE-LUV 57.977, 55.505, -69.438
CIE-LCH/LCHab 57.977, 73.619, 327.823
CIE-LUV/LCHuv 57.977, 88.895, 308.637
Hunter-Lab 50.928, 58.478, -37.818
YIQ 140.332, 33.5946, 62.1016
YUV 140.332, 33.79331, 61.99882
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#d35bd1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d35bd1 相似颜色

相似颜色

#d35bd1 色度/色彩

至黑
至白

#d35bd1 色调

色调变化

#d35bd1 HTML/CSS代码

#d35bd1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d35bd1.

<span style="color:#d35bd1;">文本</span>
#d35bd1 背景颜色

此段背景颜色为 #d35bd1.

<p style="background-color:#d35bd1;">文本</p>
#d35bd1 边框颜色

这个边框颜色为 #d35bd1.

<div style="border:1px solid #d35bd1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d35bd1;}
.background {background-color:#d35bd1;}
.border {border:1px solid #d35bd1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉