#d35e7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d35e7b由82.75%红色,36.86%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为94,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,55.45%品红色,41.71%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R82.7
  • G36.9
  • B48.2
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M55.4
  • Y41.7
  • K17.3
  CMYK 百分比

#d35e7b 颜色转换

#d35e7b十进制的RGB值为R:211, G:94, B:123。 CMYK值为C:0.0, M:55.45, Y: 41.706, K: 17.255

RGB211, 94, 123
百分比82.75%, 36.86%, 48.24%
十六进制d35e7b
十进制13852283
二进制11010011,01011110,01111011
CMYK0.0, 55.45, 41.706, 17.255
CMYK百分比0%, 55%, 42%, 17%
CMY0.173, 0.631, 0.518
CMY百分比17%, 63%, 52%
HSL345.13°, 57.07, 59.8
HSV (or HSB)345.13°, 55.45, 82.75
XYZ34.442, 23.287, 21.419
xyY0.435, 0.294, 23.287
CIE-LAB55.367, 48.852, 6.73
CIE-LUV55.367, 78.942, -0.374
CIE-LCH/LCHab55.367, 49.314, 7.844
CIE-LUV/LCHuv55.367, 78.943, 359.729
Hunter-Lab48.257, 42.952, 7.464
YIQ132.289, 60.4026, 33.7703
YUV132.289, -4.56927, 69.05471
网页安全色#cc6666
颜色名称

#d35e7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d35e7b 相似颜色

相似颜色

#d35e7b 色度/色彩

至黑
至白

#d35e7b 色调

色调变化

#d35e7b HTML/CSS代码

#d35e7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d35e7b.

<span style="color:#d35e7b;">文本</span>
#d35e7b 背景颜色

此段背景颜色为 #d35e7b.

<p style="background-color:#d35e7b;">文本</p>
#d35e7b 边框颜色

这个边框颜色为 #d35e7b.

<div style="border:1px solid #d35e7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d35e7b;}
.background {background-color:#d35e7b;}
.border {border:1px solid #d35e7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉