#d36a8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d36a8e由82.75%红色,41.57%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为106,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,49.76%品红色,32.7%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 82.7
  • G 41.6
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 49.8
  • Y 32.7
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d36a8e 颜色转换

#d36a8e十进制的RGB值为R:211, G:106, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:49.763, Y: 32.702, K: 17.255

RGB 211, 106, 142
百分比 82.75%, 41.57%, 55.69%
十六进制 d36a8e
十进制 13855374
二进制 11010011,01101010,10001110
CMYK 0.0, 49.763, 32.702, 17.255
CMYK百分比 0%, 50%, 33%, 17%
CMY 0.173, 0.584, 0.443
CMY百分比 17%, 58%, 44%
HSL 339.43°, 54.4, 62.16
HSV (or HSB) 339.43°, 49.763000000000005, 82.75
XYZ 36.901, 26.113, 28.687
xyY 0.402, 0.285, 26.113
CIE-LAB 58.144, 45.17, -0.379
CIE-LUV 58.144, 67.244, -8.834
CIE-LCH/LCHab 58.144, 45.172, 359.519
CIE-LUV/LCHuv 58.144, 67.822, 352.516
Hunter-Lab 51.1, 39.473, 2.486
YIQ 141.499, 51.0027, 33.4107
YUV 141.499, 0.24841, 60.97464
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#d36a8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d36a8e 相似颜色

相似颜色

#d36a8e 色度/色彩

至黑
至白

#d36a8e 色调

色调变化

#d36a8e HTML/CSS代码

#d36a8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d36a8e.

<span style="color:#d36a8e;">文本</span>
#d36a8e 背景颜色

此段背景颜色为 #d36a8e.

<p style="background-color:#d36a8e;">文本</p>
#d36a8e 边框颜色

这个边框颜色为 #d36a8e.

<div style="border:1px solid #d36a8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d36a8e;}
.background {background-color:#d36a8e;}
.border {border:1px solid #d36a8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉