#d36dcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d36dcb由82.75%红色,42.75%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为109,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,48.34%品红色,3.79%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 82.7
  • G 42.7
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 48.3
  • Y 3.8
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d36dcb 颜色转换

#d36dcb十进制的RGB值为R:211, G:109, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:48.341, Y: 3.791, K: 17.255

RGB 211, 109, 203
百分比 82.75%, 42.75%, 79.61%
十六进制 d36dcb
十进制 13856203
二进制 11010011,01101101,11001011
CMYK 0.0, 48.341, 3.791, 17.255
CMYK百分比 0%, 48%, 4%, 17%
CMY 0.173, 0.573, 0.204
CMY百分比 17%, 57%, 20%
HSL 304.71°, 53.68, 62.74
HSV (or HSB) 304.71°, 48.341, 82.75
XYZ 43.111, 29.1, 59.843
xyY 0.326, 0.22, 29.1
CIE-LAB 60.87, 52.832, -31.291
CIE-LUV 60.87, 50.47, -56.183
CIE-LCH/LCHab 60.87, 61.403, 329.363
CIE-LUV/LCHuv 60.87, 75.523, 311.934
Hunter-Lab 53.945, 48.25, -28.012
YIQ 150.214, 30.5796, 50.8258
YUV 150.214, 25.97783, 53.32906
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#d36dcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d36dcb 相似颜色

相似颜色

#d36dcb 色度/色彩

至黑
至白

#d36dcb 色调

色调变化

#d36dcb HTML/CSS代码

#d36dcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d36dcb.

<span style="color:#d36dcb;">文本</span>
#d36dcb 背景颜色

此段背景颜色为 #d36dcb.

<p style="background-color:#d36dcb;">文本</p>
#d36dcb 边框颜色

这个边框颜色为 #d36dcb.

<div style="border:1px solid #d36dcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d36dcb;}
.background {background-color:#d36dcb;}
.border {border:1px solid #d36dcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉