#d3c1cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3c1cb由82.75%红色,75.69%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为193,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.53%品红色,3.79%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 75.7
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.5
  • Y 3.8
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d3c1cb 颜色转换

#d3c1cb十进制的RGB值为R:211, G:193, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:8.531, Y: 3.791, K: 17.255

RGB 211, 193, 203
百分比 82.75%, 75.69%, 79.61%
十六进制 d3c1cb
十进制 13877707
二进制 11010011,11000001,11001011
CMYK 0.0, 8.531, 3.791, 17.255
CMYK百分比 0%, 9%, 4%, 17%
CMY 0.173, 0.243, 0.204
CMY百分比 17%, 24%, 20%
HSL 326.67°, 16.98, 79.22
HSV (or HSB) 326.67°, 8.530999999999999, 82.75
XYZ 56.712, 56.301, 64.376
xyY 0.32, 0.317, 56.301
CIE-LAB 79.785, 8.069, -2.716
CIE-LUV 79.785, 9.799, -5.514
CIE-LCH/LCHab 79.785, 8.514, 341.398
CIE-LUV/LCHuv 79.785, 11.244, 330.634
Hunter-Lab 75.034, 3.603, 1.655
YIQ 199.522, 7.5132, 6.919
YUV 199.522, 1.71359, 10.0699
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3c1cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3c1cb 相似颜色

相似颜色

#d3c1cb 色度/色彩

至黑
至白

#d3c1cb 色调

色调变化

#d3c1cb HTML/CSS代码

#d3c1cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3c1cb.

<span style="color:#d3c1cb;">文本</span>
#d3c1cb 背景颜色

此段背景颜色为 #d3c1cb.

<p style="background-color:#d3c1cb;">文本</p>
#d3c1cb 边框颜色

这个边框颜色为 #d3c1cb.

<div style="border:1px solid #d3c1cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3c1cb;}
.background {background-color:#d3c1cb;}
.border {border:1px solid #d3c1cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉