#d3c1cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3c1cd由82.75%红色,75.69%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为193,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,8.53%品红色,2.84%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 75.7
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 8.5
  • Y 2.8
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d3c1cd 颜色转换

#d3c1cd十进制的RGB值为R:211, G:193, B:205。 CMYK值为C:0.0, M:8.531, Y: 2.844, K: 17.255

RGB 211, 193, 205
百分比 82.75%, 75.69%, 80.39%
十六进制 d3c1cd
十进制 13877709
二进制 11010011,11000001,11001101
CMYK 0.0, 8.531, 2.844, 17.255
CMYK百分比 0%, 9%, 3%, 17%
CMY 0.173, 0.243, 0.196
CMY百分比 17%, 24%, 20%
HSL 320.0°, 16.98, 79.22
HSV (or HSB) 320.0°, 8.530999999999999, 82.75
XYZ 56.952, 56.397, 65.64
xyY 0.318, 0.315, 56.397
CIE-LAB 79.839, 8.427, -3.713
CIE-LUV 79.839, 9.642, -7.092
CIE-LCH/LCHab 79.839, 9.209, 336.223
CIE-LUV/LCHuv 79.839, 11.969, 323.663
Hunter-Lab 75.098, 3.946, 0.746
YIQ 199.75, 6.8706, 7.5414
YUV 199.75, 2.58559, 9.86988
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3c1cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3c1cd 相似颜色

相似颜色

#d3c1cd 色度/色彩

至黑
至白

#d3c1cd 色调

色调变化

#d3c1cd HTML/CSS代码

#d3c1cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3c1cd.

<span style="color:#d3c1cd;">文本</span>
#d3c1cd 背景颜色

此段背景颜色为 #d3c1cd.

<p style="background-color:#d3c1cd;">文本</p>
#d3c1cd 边框颜色

这个边框颜色为 #d3c1cd.

<div style="border:1px solid #d3c1cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3c1cd;}
.background {background-color:#d3c1cd;}
.border {border:1px solid #d3c1cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉