#d3c4bf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3c4bf由82.75%红色,76.86%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为196,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.11%品红色,9.48%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 76.9
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.1
  • Y 9.5
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d3c4bf 颜色转换

#d3c4bf十进制的RGB值为R:211, G:196, B:191。 CMYK值为C:0.0, M:7.109, Y: 9.479, K: 17.255

RGB 211, 196, 191
百分比 82.75%, 76.86%, 74.9%
十六进制 d3c4bf
十进制 13878463
二进制 11010011,11000100,10111111
CMYK 0.0, 7.109, 9.479, 17.255
CMYK百分比 0%, 7%, 9%, 17%
CMY 0.173, 0.231, 0.251
CMY百分比 17%, 23%, 25%
HSL 15.0°, 18.52, 78.82
HSV (or HSB) 15.0°, 9.479, 82.75
XYZ 56.006, 57.091, 57.357
xyY 0.329, 0.335, 57.091
CIE-LAB 80.231, 4.395, 4.391
CIE-LUV 80.231, 9.117, 5.709
CIE-LCH/LCHab 80.231, 6.212, 44.976
CIE-LUV/LCHuv 80.231, 10.757, 32.054
Hunter-Lab 75.559, 0.082, 7.884
YIQ 199.915, 10.545, 1.6165
YUV 199.915, -4.38499, 9.72505
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3c4bf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3c4bf 相似颜色

相似颜色

#d3c4bf 色度/色彩

至黑
至白

#d3c4bf 色调

色调变化

#d3c4bf HTML/CSS代码

#d3c4bf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3c4bf.

<span style="color:#d3c4bf;">文本</span>
#d3c4bf 背景颜色

此段背景颜色为 #d3c4bf.

<p style="background-color:#d3c4bf;">文本</p>
#d3c4bf 边框颜色

这个边框颜色为 #d3c4bf.

<div style="border:1px solid #d3c4bf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3c4bf;}
.background {background-color:#d3c4bf;}
.border {border:1px solid #d3c4bf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉