#d3cbd9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3cbd9由82.75%红色,79.61%绿色和85.1%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为203,蓝色值为217。在CMKY色彩空间中,他由2.77%青色,6.45%品红色,0.0%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 79.6
  • B 85.1
  RGB 百分比
  • C 2.8
  • M 6.5
  • Y 0.0
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#d3cbd9 颜色转换

#d3cbd9十进制的RGB值为R:211, G:203, B:217。 CMYK值为C:2.765, M:6.451, Y: 0.0, K: 14.902

RGB 211, 203, 217
百分比 82.75%, 79.61%, 85.1%
十六进制 d3cbd9
十进制 13880281
二进制 11010011,11001011,11011001
CMYK 2.765, 6.451, 0.0, 14.902
CMYK百分比 3%, 6%, 0%, 15%
CMY 0.173, 0.204, 0.149
CMY百分比 17%, 20%, 15%
HSL 274.28°, 15.56, 82.35
HSV (or HSB) 274.28°, 6.451999999999999, 85.1
XYZ 60.742, 61.571, 74.326
xyY 0.309, 0.313, 61.571
CIE-LAB 82.685, 5.314, -5.953
CIE-LUV 82.685, 3.668, -10.04
CIE-LCH/LCHab 82.685, 7.98, 311.755
CIE-LUV/LCHuv 82.685, 10.69, 290.069
Hunter-Lab 78.467, 0.862, -1.234
YIQ 206.988, 0.269, 6.0488
YUV 206.988, 4.92899, 3.51986
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3cbd9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3cbd9 相似颜色

相似颜色

#d3cbd9 色度/色彩

至黑
至白

#d3cbd9 色调

色调变化

#d3cbd9 HTML/CSS代码

#d3cbd9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3cbd9.

<span style="color:#d3cbd9;">文本</span>
#d3cbd9 背景颜色

此段背景颜色为 #d3cbd9.

<p style="background-color:#d3cbd9;">文本</p>
#d3cbd9 边框颜色

这个边框颜色为 #d3cbd9.

<div style="border:1px solid #d3cbd9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3cbd9;}
.background {background-color:#d3cbd9;}
.border {border:1px solid #d3cbd9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉