#d3ccc6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3ccc6由82.75%红色,80.0%绿色和77.65%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为204,蓝色值为198。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.32%品红色,6.16%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 80.0
  • B 77.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.3
  • Y 6.2
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#d3ccc6 颜色转换

#d3ccc6十进制的RGB值为R:211, G:204, B:198。 CMYK值为C:0.0, M:3.317, Y: 6.161, K: 17.255

RGB 211, 204, 198
百分比 82.75%, 80.0%, 77.65%
十六进制 d3ccc6
十进制 13880518
二进制 11010011,11001100,11000110
CMYK 0.0, 3.317, 6.161, 17.255
CMYK百分比 0%, 3%, 6%, 17%
CMY 0.173, 0.2, 0.224
CMY百分比 17%, 20%, 22%
HSL 27.69°, 12.87, 80.2
HSV (or HSB) 27.69°, 6.161, 82.75
XYZ 58.648, 61.112, 62.129
xyY 0.322, 0.336, 61.112
CIE-LAB 82.439, 1.366, 3.837
CIE-LUV 82.439, 4.39, 5.475
CIE-LCH/LCHab 82.439, 4.073, 70.402
CIE-LUV/LCHuv 82.439, 7.017, 51.278
Hunter-Lab 78.174, -2.89, 7.601
YIQ 205.409, 6.0991, -0.3867
YUV 205.409, -3.64387, 4.90506
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3ccc6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3ccc6 相似颜色

相似颜色

#d3ccc6 色度/色彩

至黑
至白

#d3ccc6 色调

色调变化

#d3ccc6 HTML/CSS代码

#d3ccc6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3ccc6.

<span style="color:#d3ccc6;">文本</span>
#d3ccc6 背景颜色

此段背景颜色为 #d3ccc6.

<p style="background-color:#d3ccc6;">文本</p>
#d3ccc6 边框颜色

这个边框颜色为 #d3ccc6.

<div style="border:1px solid #d3ccc6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3ccc6;}
.background {background-color:#d3ccc6;}
.border {border:1px solid #d3ccc6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉