#d3dbdc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3dbdc由82.75%红色,85.88%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为219,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由4.09%青色,0.46%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 85.9
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 4.1
  • M 0.5
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d3dbdc 颜色转换

#d3dbdc十进制的RGB值为R:211, G:219, B:220。 CMYK值为C:4.092, M:0.456, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 211, 219, 220
百分比 82.75%, 85.88%, 86.27%
十六进制 d3dbdc
十进制 13884380
二进制 11010011,11011011,11011100
CMYK 4.092, 0.456, 0.0, 13.725
CMYK百分比 4%, 0%, 0%, 14%
CMY 0.173, 0.141, 0.137
CMY百分比 17%, 14%, 14%
HSL 186.67°, 11.39, 84.51
HSV (or HSB) 186.67°, 4.091, 86.28
XYZ 65.111, 69.679, 77.725
xyY 0.306, 0.328, 69.679
CIE-LAB 86.839, -2.504, -1.436
CIE-LUV 86.839, -4.493, -1.755
CIE-LCH/LCHab 86.839, 2.887, 209.828
CIE-LUV/LCHuv 86.839, 4.823, 201.332
Hunter-Lab 83.474, -6.846, 3.225
YIQ 216.722, -5.0885, -1.3808
YUV 216.722, 1.61523, -5.02001
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3dbdc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3dbdc 相似颜色

相似颜色

#d3dbdc 色度/色彩

至黑
至白

#d3dbdc 色调

色调变化

#d3dbdc HTML/CSS代码

#d3dbdc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3dbdc.

<span style="color:#d3dbdc;">文本</span>
#d3dbdc 背景颜色

此段背景颜色为 #d3dbdc.

<p style="background-color:#d3dbdc;">文本</p>
#d3dbdc 边框颜色

这个边框颜色为 #d3dbdc.

<div style="border:1px solid #d3dbdc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3dbdc;}
.background {background-color:#d3dbdc;}
.border {border:1px solid #d3dbdc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉