#d3dcca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3dcca由82.75%红色,86.27%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为220,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由4.09%青色,0.0%品红色,8.18%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 86.3
  • B 79.2
  RGB 百分比
  • C 4.1
  • M 0.0
  • Y 8.2
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d3dcca 颜色转换

#d3dcca十进制的RGB值为R:211, G:220, B:202。 CMYK值为C:4.092, M:0.0, Y: 8.182, K: 13.725

RGB 211, 220, 202
百分比 82.75%, 86.27%, 79.22%
十六进制 d3dcca
十进制 13884618
二进制 11010011,11011100,11001010
CMYK 4.092, 0.0, 8.182, 13.725
CMYK百分比 4%, 0%, 8%, 14%
CMY 0.173, 0.137, 0.208
CMY百分比 17%, 14%, 21%
HSL 90.0°, 20.46, 82.75
HSV (or HSB) 90.0°, 8.182, 86.28
XYZ 63.116, 69.299, 65.925
xyY 0.318, 0.349, 69.299
CIE-LAB 86.652, -6.249, 7.789
CIE-LUV 86.652, -4.162, 12.716
CIE-LCH/LCHab 86.652, 9.986, 128.738
CIE-LUV/LCHuv 86.652, 13.38, 108.125
Hunter-Lab 83.246, -10.345, 11.319
YIQ 215.257, 0.4203, -7.5051
YUV 215.257, -6.52163, -3.73482
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3dcca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3dcca 相似颜色

相似颜色

#d3dcca 色度/色彩

至黑
至白

#d3dcca 色调

色调变化

#d3dcca HTML/CSS代码

#d3dcca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3dcca.

<span style="color:#d3dcca;">文本</span>
#d3dcca 背景颜色

此段背景颜色为 #d3dcca.

<p style="background-color:#d3dcca;">文本</p>
#d3dcca 边框颜色

这个边框颜色为 #d3dcca.

<div style="border:1px solid #d3dcca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3dcca;}
.background {background-color:#d3dcca;}
.border {border:1px solid #d3dcca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉