#d3e0e2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3e0e2由82.75%红色,87.84%绿色和88.63%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为224,蓝色值为226。在CMKY色彩空间中,他由6.64%青色,0.88%品红色,0.0%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 82.7
  • G 87.8
  • B 88.6
  RGB 百分比
  • C 6.6
  • M 0.9
  • Y 0.0
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#d3e0e2 颜色转换

#d3e0e2十进制的RGB值为R:211, G:224, B:226。 CMYK值为C:6.637, M:0.885, Y: 0.0, K: 11.373

RGB 211, 224, 226
百分比 82.75%, 87.84%, 88.63%
十六进制 d3e0e2
十进制 13885666
二进制 11010011,11100000,11100010
CMYK 6.637, 0.885, 0.0, 11.373
CMYK百分比 7%, 1%, 0%, 11%
CMY 0.173, 0.122, 0.114
CMY百分比 17%, 12%, 11%
HSL 188.0°, 20.55, 85.69
HSV (or HSB) 188.0°, 6.637, 88.63
XYZ 67.244, 72.651, 82.428
xyY 0.302, 0.327, 72.651
CIE-LAB 88.281, -3.958, -2.483
CIE-LUV 88.281, -7.23, -3.124
CIE-LCH/LCHab 88.281, 4.672, 212.105
CIE-LUV/LCHuv 88.281, 7.875, 203.367
Hunter-Lab 85.235, -8.339, 2.328
YIQ 220.341, -8.3893, -2.1271
YUV 220.341, 2.78693, -8.19502
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d3e0e2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3e0e2 相似颜色

相似颜色

#d3e0e2 色度/色彩

至黑
至白

#d3e0e2 色调

色调变化

#d3e0e2 HTML/CSS代码

#d3e0e2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3e0e2.

<span style="color:#d3e0e2;">文本</span>
#d3e0e2 背景颜色

此段背景颜色为 #d3e0e2.

<p style="background-color:#d3e0e2;">文本</p>
#d3e0e2 边框颜色

这个边框颜色为 #d3e0e2.

<div style="border:1px solid #d3e0e2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3e0e2;}
.background {background-color:#d3e0e2;}
.border {border:1px solid #d3e0e2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉