#d3e0e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3e0e5由82.75%红色,87.84%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为224,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由7.86%青色,2.18%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R82.7
  • G87.8
  • B89.8
  RGB 百分比
  • C7.9
  • M2.2
  • Y0.0
  • K10.2
  CMYK 百分比

#d3e0e5 颜色转换

#d3e0e5十进制的RGB值为R:211, G:224, B:229。 CMYK值为C:7.86, M:2.184, Y: 0.0, K: 10.196

RGB211, 224, 229
百分比82.75%, 87.84%, 89.8%
十六进制d3e0e5
十进制13885669
二进制11010011,11100000,11100101
CMYK7.86, 2.184, 0.0, 10.196
CMYK百分比8%, 2%, 0%, 10%
CMY0.173, 0.122, 0.102
CMY百分比17%, 12%, 10%
HSL196.67°, 25.71, 86.28
HSV (or HSB)196.67°, 7.86, 89.8
XYZ67.66, 72.817, 84.615
xyY0.301, 0.324, 72.817
CIE-LAB88.36, -3.384, -3.945
CIE-LUV88.36, -7.36, -5.495
CIE-LCH/LCHab88.36, 5.198, 229.375
CIE-LUV/LCHuv88.36, 9.185, 216.745
Hunter-Lab85.333, -7.801, 0.942
YIQ220.683, -9.3532, -1.1935
YUV220.683, 4.09493, -8.49505
网页安全色#cccccc
颜色名称

#d3e0e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3e0e5 相似颜色

相似颜色

#d3e0e5 色度/色彩

至黑
至白

#d3e0e5 色调

色调变化

#d3e0e5 HTML/CSS代码

#d3e0e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3e0e5.

<span style="color:#d3e0e5;">文本</span>
#d3e0e5 背景颜色

此段背景颜色为 #d3e0e5.

<p style="background-color:#d3e0e5;">文本</p>
#d3e0e5 边框颜色

这个边框颜色为 #d3e0e5.

<div style="border:1px solid #d3e0e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3e0e5;}
.background {background-color:#d3e0e5;}
.border {border:1px solid #d3e0e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉