#d3e72d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d3e72d由82.75%红色,90.59%绿色和17.65%蓝色组成,十进制红色值为211,绿色值为231,蓝色值为45。在CMKY色彩空间中,他由8.66%青色,0.0%品红色,80.52%黄色和9.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccff33

  • R 82.7
  • G 90.6
  • B 17.6
  RGB 百分比
  • C 8.7
  • M 0.0
  • Y 80.5
  • K 9.4
  CMYK 百分比

#d3e72d 颜色转换

#d3e72d十进制的RGB值为R:211, G:231, B:45。 CMYK值为C:8.658, M:0.0, Y: 80.519, K: 9.412

RGB 211, 231, 45
百分比 82.75%, 90.59%, 17.65%
十六进制 d3e72d
十进制 13887277
二进制 11010011,11100111,00101101
CMYK 8.658, 0.0, 80.519, 9.412
CMYK百分比 9%, 0%, 81%, 9%
CMY 0.173, 0.094, 0.824
CMY百分比 17%, 9%, 82%
HSL 66.45°, 79.49, 54.12
HSV (or HSB) 66.45°, 80.51899999999999, 90.59
XYZ 55.913, 71.19, 13.278
xyY 0.398, 0.507, 71.19
CIE-LAB 87.577, -27.504, 79.402
CIE-LUV 87.577, -6.412, 93.69
CIE-LCH/LCHab 87.577, 84.031, 109.106
CIE-LUV/LCHuv 87.577, 93.909, 93.915
Hunter-Lab 84.374, -29.367, 49.732
YIQ 203.816, 47.8438, -62.1132
YUV 203.816, -78.15109, 6.30186
网页安全色 #ccff33
颜色名称

#d3e72d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d3e72d 相似颜色

相似颜色

#d3e72d 色度/色彩

至黑
至白

#d3e72d 色调

色调变化

#d3e72d HTML/CSS代码

#d3e72d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d3e72d.

<span style="color:#d3e72d;">文本</span>
#d3e72d 背景颜色

此段背景颜色为 #d3e72d.

<p style="background-color:#d3e72d;">文本</p>
#d3e72d 边框颜色

这个边框颜色为 #d3e72d.

<div style="border:1px solid #d3e72d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d3e72d;}
.background {background-color:#d3e72d;}
.border {border:1px solid #d3e72d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉