#d48bd4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d48bd4由83.14%红色,54.51%绿色和83.14%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为139,蓝色值为212。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,34.43%品红色,0.0%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 83.1
  • G 54.5
  • B 83.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 34.4
  • Y 0.0
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#d48bd4 颜色转换

#d48bd4十进制的RGB值为R:212, G:139, B:212。 CMYK值为C:0.0, M:34.434, Y: 0.0, K: 16.863

RGB 212, 139, 212
百分比 83.14%, 54.51%, 83.14%
十六进制 d48bd4
十进制 13929428
二进制 11010100,10001011,11010100
CMYK 0.0, 34.434, 0.0, 16.863
CMYK百分比 0%, 34%, 0%, 17%
CMY 0.169, 0.455, 0.169
CMY百分比 17%, 45%, 17%
HSL 300.0°, 45.91, 68.82
HSV (or HSB) 300.0°, 34.434, 83.14
XYZ 48.266, 37.217, 66.925
xyY 0.317, 0.244, 37.217
CIE-LAB 67.44, 39.252, -26.186
CIE-LUV 67.44, 36.216, -46.84
CIE-LCH/LCHab 67.44, 47.185, 326.292
CIE-LUV/LCHuv 67.44, 59.208, 307.71
Hunter-Lab 61.006, 34.464, -22.338
YIQ 169.149, 20.0458, 38.1571
YUV 169.149, 21.0889, 37.59427
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#d48bd4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d48bd4 相似颜色

相似颜色

#d48bd4 色度/色彩

至黑
至白

#d48bd4 色调

色调变化

#d48bd4 HTML/CSS代码

#d48bd4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d48bd4.

<span style="color:#d48bd4;">文本</span>
#d48bd4 背景颜色

此段背景颜色为 #d48bd4.

<p style="background-color:#d48bd4;">文本</p>
#d48bd4 边框颜色

这个边框颜色为 #d48bd4.

<div style="border:1px solid #d48bd4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d48bd4;}
.background {background-color:#d48bd4;}
.border {border:1px solid #d48bd4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉