#d48e4a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d48e4a由83.14%红色,55.69%绿色和29.02%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为142,蓝色值为74。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,33.02%品红色,65.09%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9933

  • R 83.1
  • G 55.7
  • B 29.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 33.0
  • Y 65.1
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#d48e4a 颜色转换

#d48e4a十进制的RGB值为R:212, G:142, B:74。 CMYK值为C:0.0, M:33.019, Y: 65.094, K: 16.863

RGB 212, 142, 74
百分比 83.14%, 55.69%, 29.02%
十六进制 d48e4a
十进制 13930058
二进制 11010100,10001110,01001010
CMYK 0.0, 33.019, 65.094, 16.863
CMYK百分比 0%, 33%, 65%, 17%
CMY 0.169, 0.443, 0.71
CMY百分比 17%, 44%, 71%
HSL 29.57°, 61.61, 56.08
HSV (or HSB) 29.57°, 65.094, 83.14
XYZ 38.061, 33.84, 11.005
xyY 0.459, 0.408, 33.84
CIE-LAB 64.835, 20.112, 46.207
CIE-LUV 64.835, 54.998, 48.857
CIE-LCH/LCHab 64.835, 50.394, 66.478
CIE-LUV/LCHuv 64.835, 73.565, 41.616
Hunter-Lab 58.172, 14.989, 29.504
YIQ 155.178, 63.5614, -6.3566
YUV 155.178, -39.94568, 49.85068
网页安全色 #cc9933
颜色名称

#d48e4a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d48e4a 相似颜色

相似颜色

#d48e4a 色度/色彩

至黑
至白

#d48e4a 色调

色调变化

#d48e4a HTML/CSS代码

#d48e4a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d48e4a.

<span style="color:#d48e4a;">文本</span>
#d48e4a 背景颜色

此段背景颜色为 #d48e4a.

<p style="background-color:#d48e4a;">文本</p>
#d48e4a 边框颜色

这个边框颜色为 #d48e4a.

<div style="border:1px solid #d48e4a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d48e4a;}
.background {background-color:#d48e4a;}
.border {border:1px solid #d48e4a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉