#d4b64d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4b64d由83.14%红色,71.37%绿色和30.2%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为182,蓝色值为77。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,14.15%品红色,63.68%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R83.1
  • G71.4
  • B30.2
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M14.2
  • Y63.7
  • K16.9
  CMYK 百分比

#d4b64d 颜色转换

#d4b64d十进制的RGB值为R:212, G:182, B:77。 CMYK值为C:0.0, M:14.15, Y: 63.679, K: 16.863

RGB212, 182, 77
百分比83.14%, 71.37%, 30.2%
十六进制d4b64d
十进制13940301
二进制11010100,10110110,01001101
CMYK0.0, 14.15, 63.679, 16.863
CMYK百分比0%, 14%, 64%, 17%
CMY0.169, 0.286, 0.698
CMY百分比17%, 29%, 70%
HSL46.67°, 61.09, 56.67
HSV (or HSB)46.67°, 63.678999999999995, 83.14
XYZ45.219, 47.99, 13.902
xyY0.422, 0.448, 47.99
CIE-LAB74.819, -1.132, 55.875
CIE-LUV74.819, 25.634, 65.185
CIE-LCH/LCHab74.819, 55.887, 91.16
CIE-LUV/LCHuv74.819, 70.044, 68.533
Hunter-Lab69.275, -4.716, 36.594
YIQ179, 51.6135, -26.331
YUV179, -50.19208, 28.95105
网页安全色#cccc66
颜色名称

#d4b64d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4b64d 相似颜色

相似颜色

#d4b64d 色度/色彩

至黑
至白

#d4b64d 色调

色调变化

#d4b64d HTML/CSS代码

#d4b64d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4b64d.

<span style="color:#d4b64d;">文本</span>
#d4b64d 背景颜色

此段背景颜色为 #d4b64d.

<p style="background-color:#d4b64d;">文本</p>
#d4b64d 边框颜色

这个边框颜色为 #d4b64d.

<div style="border:1px solid #d4b64d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4b64d;}
.background {background-color:#d4b64d;}
.border {border:1px solid #d4b64d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉