#d4bec0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4bec0由83.14%红色,74.51%绿色和75.29%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为190,蓝色值为192。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,10.38%品红色,9.43%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 74.5
  • B 75.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 10.4
  • Y 9.4
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#d4bec0 颜色转换

#d4bec0十进制的RGB值为R:212, G:190, B:192。 CMYK值为C:0.0, M:10.377, Y: 9.434, K: 16.863

RGB 212, 190, 192
百分比 83.14%, 74.51%, 75.29%
十六进制 d4bec0
十进制 13942464
二进制 11010100,10111110,11000000
CMYK 0.0, 10.377, 9.434, 16.863
CMYK百分比 0%, 10%, 9%, 17%
CMY 0.169, 0.255, 0.247
CMY百分比 17%, 25%, 25%
HSL 354.55°, 20.37, 78.82
HSV (or HSB) 354.55°, 10.377, 83.14
XYZ 55.078, 54.63, 57.51
xyY 0.329, 0.327, 54.63
CIE-LAB 78.828, 8.111, 1.829
CIE-LUV 78.828, 12.88, 1.269
CIE-LCH/LCHab 78.828, 8.315, 12.707
CIE-LUV/LCHuv 78.828, 12.942, 5.628
Hunter-Lab 73.912, 3.667, 5.607
YIQ 196.806, 12.4672, 5.2754
YUV 196.806, -2.36296, 13.32998
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4bec0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4bec0 相似颜色

相似颜色

#d4bec0 色度/色彩

至黑
至白

#d4bec0 色调

色调变化

#d4bec0 HTML/CSS代码

#d4bec0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4bec0.

<span style="color:#d4bec0;">文本</span>
#d4bec0 背景颜色

此段背景颜色为 #d4bec0.

<p style="background-color:#d4bec0;">文本</p>
#d4bec0 边框颜色

这个边框颜色为 #d4bec0.

<div style="border:1px solid #d4bec0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4bec0;}
.background {background-color:#d4bec0;}
.border {border:1px solid #d4bec0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉