#d4c7bf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4c7bf由83.14%红色,78.04%绿色和74.9%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为199,蓝色值为191。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.13%品红色,9.91%黄色和16.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 78.0
  • B 74.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.1
  • Y 9.9
  • K 16.9
  CMYK 百分比

#d4c7bf 颜色转换

#d4c7bf十进制的RGB值为R:212, G:199, B:191。 CMYK值为C:0.0, M:6.132, Y: 9.905, K: 16.863

RGB 212, 199, 191
百分比 83.14%, 78.04%, 74.9%
十六进制 d4c7bf
十进制 13944767
二进制 11010100,11000111,10111111
CMYK 0.0, 6.132, 9.905, 16.863
CMYK百分比 0%, 6%, 10%, 17%
CMY 0.169, 0.22, 0.251
CMY百分比 17%, 22%, 25%
HSL 22.86°, 19.63, 79.02
HSV (or HSB) 22.86°, 9.905999999999999, 83.14
XYZ 56.977, 58.606, 57.598
xyY 0.329, 0.338, 58.606
CIE-LAB 81.074, 3.166, 5.619
CIE-LUV 81.074, 8.11, 7.731
CIE-LCH/LCHab 81.074, 6.45, 60.601
CIE-LUV/LCHuv 81.074, 11.204, 43.631
Hunter-Lab 76.555, -1.118, 8.98
YIQ 201.975, 10.3171, 0.2599
YUV 201.975, -5.3987, 8.79508
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4c7bf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4c7bf 相似颜色

相似颜色

#d4c7bf 色度/色彩

至黑
至白

#d4c7bf 色调

色调变化

#d4c7bf HTML/CSS代码

#d4c7bf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4c7bf.

<span style="color:#d4c7bf;">文本</span>
#d4c7bf 背景颜色

此段背景颜色为 #d4c7bf.

<p style="background-color:#d4c7bf;">文本</p>
#d4c7bf 边框颜色

这个边框颜色为 #d4c7bf.

<div style="border:1px solid #d4c7bf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4c7bf;}
.background {background-color:#d4c7bf;}
.border {border:1px solid #d4c7bf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉