#d4cdde 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4cdde由83.14%红色,80.39%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为205,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由4.5%青色,7.66%品红色,0.0%黄色和12.94%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 80.4
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 4.5
  • M 7.7
  • Y 0.0
  • K 12.9
  CMYK 百分比

#d4cdde 颜色转换

#d4cdde十进制的RGB值为R:212, G:205, B:222。 CMYK值为C:4.505, M:7.658, Y: 0.0, K: 12.941

RGB 212, 205, 222
百分比 83.14%, 80.39%, 87.06%
十六进制 d4cdde
十进制 13946334
二进制 11010100,11001101,11011110
CMYK 4.505, 7.658, 0.0, 12.941
CMYK百分比 5%, 8%, 0%, 13%
CMY 0.169, 0.196, 0.129
CMY百分比 17%, 20%, 13%
HSL 264.7°, 20.48, 83.73
HSV (or HSB) 264.7°, 7.6579999999999995, 87.06
XYZ 62.165, 62.934, 77.976
xyY 0.306, 0.31, 62.934
CIE-LAB 83.407, 5.536, -7.544
CIE-LUV 83.407, 2.903, -12.574
CIE-LCH/LCHab 83.407, 9.357, 306.274
CIE-LUV/LCHuv 83.407, 12.904, 282.999
Hunter-Lab 79.331, 1.047, -2.746
YIQ 209.031, -1.2908, 6.7709
YUV 209.031, 6.38414, 2.60483
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4cdde 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4cdde 相似颜色

相似颜色

#d4cdde 色度/色彩

至黑
至白

#d4cdde 色调

色调变化

#d4cdde HTML/CSS代码

#d4cdde 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4cdde.

<span style="color:#d4cdde;">文本</span>
#d4cdde 背景颜色

此段背景颜色为 #d4cdde.

<p style="background-color:#d4cdde;">文本</p>
#d4cdde 边框颜色

这个边框颜色为 #d4cdde.

<div style="border:1px solid #d4cdde;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4cdde;}
.background {background-color:#d4cdde;}
.border {border:1px solid #d4cdde;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉