#d4d5cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4d5cd由83.14%红色,83.53%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为213,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.47%青色,0.0%品红色,3.76%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 83.5
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 0.5
  • M 0.0
  • Y 3.8
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#d4d5cd 颜色转换

#d4d5cd十进制的RGB值为R:212, G:213, B:205。 CMYK值为C:0.469, M:0.0, Y: 3.756, K: 16.471

RGB 212, 213, 205
百分比 83.14%, 83.53%, 80.39%
十六进制 d4d5cd
十进制 13948365
二进制 11010100,11010101,11001101
CMYK 0.469, 0.0, 3.756, 16.471
CMYK百分比 0%, 0%, 4%, 16%
CMY 0.169, 0.165, 0.196
CMY百分比 17%, 16%, 20%
HSL 67.5°, 8.7, 81.96
HSV (or HSB) 67.5°, 3.7560000000000002, 83.53
XYZ 61.963, 65.993, 67.228
xyY 0.317, 0.338, 65.993
CIE-LAB 84.993, -1.769, 3.821
CIE-LUV 84.993, -0.131, 6.045
CIE-LCH/LCHab 84.993, 4.211, 114.841
CIE-LUV/LCHuv 84.993, 6.046, 91.245
Hunter-Lab 81.236, -6.012, 7.799
YIQ 211.789, 1.9745, -2.7011
YUV 211.789, -3.33874, 0.18508
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4d5cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4d5cd 相似颜色

相似颜色

#d4d5cd 色度/色彩

至黑
至白

#d4d5cd 色调

色调变化

#d4d5cd HTML/CSS代码

#d4d5cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4d5cd.

<span style="color:#d4d5cd;">文本</span>
#d4d5cd 背景颜色

此段背景颜色为 #d4d5cd.

<p style="background-color:#d4d5cd;">文本</p>
#d4d5cd 边框颜色

这个边框颜色为 #d4d5cd.

<div style="border:1px solid #d4d5cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4d5cd;}
.background {background-color:#d4d5cd;}
.border {border:1px solid #d4d5cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉