#d4d7e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4d7e5由83.14%红色,84.31%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为215,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由7.42%青色,6.11%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 84.3
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 7.4
  • M 6.1
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#d4d7e5 颜色转换

#d4d7e5十进制的RGB值为R:212, G:215, B:229。 CMYK值为C:7.424, M:6.113, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 212, 215, 229
百分比 83.14%, 84.31%, 89.8%
十六进制 d4d7e5
十进制 13948901
二进制 11010100,11010111,11100101
CMYK 7.424, 6.113, 0.0, 10.196
CMYK百分比 7%, 6%, 0%, 10%
CMY 0.169, 0.157, 0.102
CMY百分比 17%, 16%, 10%
HSL 229.41°, 24.64, 86.47
HSV (or HSB) 229.41°, 7.424, 89.8
XYZ 65.592, 68.255, 83.843
xyY 0.301, 0.314, 68.255
CIE-LAB 86.134, 1.617, -7.223
CIE-LUV 86.134, -2.442, -11.456
CIE-LCH/LCHab 86.134, 7.402, 282.621
CIE-LUV/LCHuv 86.134, 11.714, 257.965
Hunter-Lab 82.616, -2.862, -2.339
YIQ 215.699, -6.2859, 3.7223
YUV 215.699, 6.54754, -3.24514
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4d7e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4d7e5 相似颜色

相似颜色

#d4d7e5 色度/色彩

至黑
至白

#d4d7e5 色调

色调变化

#d4d7e5 HTML/CSS代码

#d4d7e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4d7e5.

<span style="color:#d4d7e5;">文本</span>
#d4d7e5 背景颜色

此段背景颜色为 #d4d7e5.

<p style="background-color:#d4d7e5;">文本</p>
#d4d7e5 边框颜色

这个边框颜色为 #d4d7e5.

<div style="border:1px solid #d4d7e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4d7e5;}
.background {background-color:#d4d7e5;}
.border {border:1px solid #d4d7e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉