#d4d81a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4d81a由83.14%红色,84.71%绿色和10.2%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为216,蓝色值为26。在CMKY色彩空间中,他由1.85%青色,0.0%品红色,87.96%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 83.1
  • G 84.7
  • B 10.2
  RGB 百分比
  • C 1.9
  • M 0.0
  • Y 88.0
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d4d81a 颜色转换

#d4d81a十进制的RGB值为R:212, G:216, B:26。 CMYK值为C:1.852, M:0.0, Y: 87.963, K: 15.294

RGB 212, 216, 26
百分比 83.14%, 84.71%, 10.2%
十六进制 d4d81a
十进制 13948954
二进制 11010100,11011000,00011010
CMYK 1.852, 0.0, 87.963, 15.294
CMYK百分比 2%, 0%, 88%, 15%
CMY 0.169, 0.153, 0.898
CMY百分比 17%, 15%, 90%
HSL 61.26°, 78.51, 47.45
HSV (or HSB) 61.26°, 87.96300000000001, 84.71
XYZ 51.894, 63.184, 10.439
xyY 0.413, 0.503, 63.184
CIE-LAB 83.539, -20.388, 80.081
CIE-LUV 83.539, 3.799, 90.396
CIE-LCH/LCHab 83.539, 82.636, 104.284
CIE-LUV/LCHuv 83.539, 90.476, 87.593
Hunter-Lab 79.488, -22.572, 47.855
YIQ 193.144, 58.6634, -59.974
YUV 193.144, -82.24932, 16.5419
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#d4d81a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4d81a 相似颜色

相似颜色

#d4d81a 色度/色彩

至黑
至白

#d4d81a 色调

色调变化

#d4d81a HTML/CSS代码

#d4d81a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4d81a.

<span style="color:#d4d81a;">文本</span>
#d4d81a 背景颜色

此段背景颜色为 #d4d81a.

<p style="background-color:#d4d81a;">文本</p>
#d4d81a 边框颜色

这个边框颜色为 #d4d81a.

<div style="border:1px solid #d4d81a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4d81a;}
.background {background-color:#d4d81a;}
.border {border:1px solid #d4d81a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉