#d4d89f 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4d89f由83.14%红色,84.71%绿色和62.35%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为216,蓝色值为159。在CMKY色彩空间中,他由1.85%青色,0.0%品红色,26.39%黄色和15.29%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 83.1
  • G 84.7
  • B 62.4
  RGB 百分比
  • C 1.9
  • M 0.0
  • Y 26.4
  • K 15.3
  CMYK 百分比

#d4d89f 颜色转换

#d4d89f十进制的RGB值为R:212, G:216, B:159。 CMYK值为C:1.852, M:0.0, Y: 26.389, K: 15.294

RGB 212, 216, 159
百分比 83.14%, 84.71%, 62.35%
十六进制 d4d89f
十进制 13949087
二进制 11010100,11011000,10011111
CMYK 1.852, 0.0, 26.389, 15.294
CMYK百分比 2%, 0%, 26%, 15%
CMY 0.169, 0.153, 0.376
CMY百分比 17%, 15%, 38%
HSL 64.21°, 42.22, 73.53
HSV (or HSB) 64.21°, 26.389000000000003, 84.71
XYZ 57.964, 65.612, 42.41
xyY 0.349, 0.395, 65.612
CIE-LAB 84.798, -10.465, 27.73
CIE-LUV 84.798, 0.477, 40.393
CIE-LCH/LCHab 84.798, 29.639, 110.676
CIE-LUV/LCHuv 84.798, 40.396, 89.323
Hunter-Lab 81.001, -14.019, 25.659
YIQ 208.306, 15.9305, -18.5844
YUV 208.306, -24.26132, 3.24057
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#d4d89f 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4d89f 相似颜色

相似颜色

#d4d89f 色度/色彩

至黑
至白

#d4d89f 色调

色调变化

#d4d89f HTML/CSS代码

#d4d89f 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4d89f.

<span style="color:#d4d89f;">文本</span>
#d4d89f 背景颜色

此段背景颜色为 #d4d89f.

<p style="background-color:#d4d89f;">文本</p>
#d4d89f 边框颜色

这个边框颜色为 #d4d89f.

<div style="border:1px solid #d4d89f;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4d89f;}
.background {background-color:#d4d89f;}
.border {border:1px solid #d4d89f;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉