#d4db4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4db4b由83.14%红色,85.88%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为219,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由3.2%青色,0.0%品红色,65.75%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 83.1
  • G 85.9
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 3.2
  • M 0.0
  • Y 65.8
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#d4db4b 颜色转换

#d4db4b十进制的RGB值为R:212, G:219, B:75。 CMYK值为C:3.196, M:0.0, Y: 65.753, K: 14.118

RGB 212, 219, 75
百分比 83.14%, 85.88%, 29.41%
十六进制 d4db4b
十进制 13949771
二进制 11010100,11011011,01001011
CMYK 3.196, 0.0, 65.753, 14.118
CMYK百分比 3%, 0%, 66%, 14%
CMY 0.169, 0.141, 0.706
CMY百分比 17%, 14%, 71%
HSL 62.92°, 66.67, 57.65
HSV (or HSB) 62.92°, 65.753, 85.88
XYZ 53.753, 65.169, 16.403
xyY 0.397, 0.482, 65.169
CIE-LAB 84.57, -20.011, 66.977
CIE-LUV 84.57, 1.268, 81.893
CIE-LCH/LCHab 84.57, 69.903, 106.635
CIE-LUV/LCHuv 84.57, 81.903, 89.113
Hunter-Lab 80.727, -22.417, 44.461
YIQ 200.491, 42.0959, -46.2933
YUV 200.491, -61.7519, 10.09644
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#d4db4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4db4b 相似颜色

相似颜色

#d4db4b 色度/色彩

至黑
至白

#d4db4b 色调

色调变化

#d4db4b HTML/CSS代码

#d4db4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4db4b.

<span style="color:#d4db4b;">文本</span>
#d4db4b 背景颜色

此段背景颜色为 #d4db4b.

<p style="background-color:#d4db4b;">文本</p>
#d4db4b 边框颜色

这个边框颜色为 #d4db4b.

<div style="border:1px solid #d4db4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4db4b;}
.background {background-color:#d4db4b;}
.border {border:1px solid #d4db4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉