#d4dccb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#d4dccb由83.14%红色,86.27%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为212,绿色值为220,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由3.64%青色,0.0%品红色,7.73%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 83.1
  • G 86.3
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 3.6
  • M 0.0
  • Y 7.7
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#d4dccb 颜色转换

#d4dccb十进制的RGB值为R:212, G:220, B:203。 CMYK值为C:3.637, M:0.0, Y: 7.728, K: 13.725

RGB 212, 220, 203
百分比 83.14%, 86.27%, 79.61%
十六进制 d4dccb
十进制 13950155
二进制 11010100,11011100,11001011
CMYK 3.637, 0.0, 7.728, 13.725
CMYK百分比 4%, 0%, 8%, 14%
CMY 0.169, 0.137, 0.204
CMY百分比 17%, 14%, 20%
HSL 88.24°, 19.54, 82.94
HSV (or HSB) 88.24°, 7.727, 86.28
XYZ 63.522, 69.495, 66.564
xyY 0.318, 0.348, 69.495
CIE-LAB 86.749, -5.731, 7.411
CIE-LUV 86.749, -3.646, 12.073
CIE-LCH/LCHab 86.749, 9.368, 127.718
CIE-LUV/LCHuv 86.749, 12.611, 106.803
Hunter-Lab 83.364, -9.872, 11.013
YIQ 215.67, 0.6949, -6.9824
YUV 215.67, -6.23276, -3.21983
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#d4dccb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#d4dccb 相似颜色

相似颜色

#d4dccb 色度/色彩

至黑
至白

#d4dccb 色调

色调变化

#d4dccb HTML/CSS代码

#d4dccb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #d4dccb.

<span style="color:#d4dccb;">文本</span>
#d4dccb 背景颜色

此段背景颜色为 #d4dccb.

<p style="background-color:#d4dccb;">文本</p>
#d4dccb 边框颜色

这个边框颜色为 #d4dccb.

<div style="border:1px solid #d4dccb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#d4dccb;}
.background {background-color:#d4dccb;}
.border {border:1px solid #d4dccb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉